8192 mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead /home/osnovalvivua/public_html/core/DB/Database.php 13 Основа - Педагогічний часопис Львівщини
Logo

ПЕДАГОГІЧНИЙ ЧАСОПИС ЛЬВІВЩИНИ

Logo2
search_left


«Вчителеві-предметнику»: анотовані інформаційні огляди періодики Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки

Опубліковано: Вівторок, 27 листопада 

min
max

Учителеві-предметнику

(тижнева оглядова інформація літератури 19 листоп. - 25 листоп.  2018 р.)

«З питань методики викладання навчальних предметів у загальноосвітній  школі»

Українська мова та  література

Бутурлим, Тетяна. Системна підготовка учнів до ЗНО з української літератури [Текст] / Т. Бутурлим // Дивослово. - 2018. - № 10. - С. 5-15.

У методичних матеріалах розглянуто різнотипні завдання для узагальнення й систематизації вивченого з курсу української літератури (згідно із чинною програмою ЗНО). Методика вказаних завдань сприяє системній підготовці школярів до підсумкової атестації. Важливим аспектом запропонованого матеріалу виступають таблиці з наведеними інтернет-покликаннями на ресурсі, де вміщено відомості на предмет аналізу програмових художніх творів. У змістовому й тематичному контексті завдання охоплюють повторення ліро-епічних творів, повторення прозових творів тощо. 

Гошовська, Тетяна. Відтворення історичних подій з позицій гуманізму у повісті Андрія Чайковського «За сестрою» [Текст] / Т. Гошовська // Дивослово. - 2018. - № 10. - С. 16-18.

У статті вміщено конспект навчального заходу (урок вивчення навчального матеріалу), присвяченому аналізу повісті Андрія Чайковського «За сестрою». За методичне підґрунтя узято розвиток ключових компетентностей, запропоновано різні прийоми, форми і методи роботи, як-от: семантичний аналіз, експериментування, лексична робота, літературний диктант, критичне читання тексту, бесіда та ін.

Кучеренко, Ірина. Особистісно зорієнтоване навчання - домінантна модель реалізації концепції «Нова українська школа» [Текст] / І. Кучеренко // Дивослово. - 2018. - № 10. - С. 2-4. - Бібліогр.: 14 назв.

У науковій розвідці розкрито стратегічні основи реалізації особистісно зорієнтованого навчання української мови в контексті компетентнісної освіти ХХІ століття, висвітлено зміст компонентів особистісно зорієнтованої технології уроку рідної мови, зокрема в окремій таблиці вміщено характерні положення й особливості, що відрізняють особистісно зорієнтовану від традиційної методики.

Ющук, Іван. Милозвучність української мови [Текст] / І. Ющук // Дивослово. - 2018. - № 10. - С. 43-46.

У статті заслуженого діяча науки і техніки України, професора Івана Ющука (у тому ж числі журналу вміщено перед’ювілейний діалог із  відомим філологом і мовознавцем) розкриваються дуже цікаві як для педагога, так і для учня аспекти милозвучності рідної мови. Автор наголошує на гармонійності й раціональності фонетичної системи української мови, розглядає особливості таких мовних ознаках як тембр, дзвінкість, розкриває характер використання голосних і приголосних звуків, надає відомості про таке поняття як «ритм». 

Математика

Буковська Оксана Створення та оперування просторовими геометричними образами [Текст] / О. Буковська // Математика в рід. шк. - 2018. - № 10. - С. 8-15.

У статті автор подає основні типи вправ для самостійної діяльності, що були орієнтовані на формування та розвиток просторових уявлень при навчанні геометрії: вправи на дослідження властивостей геометричних об’єктів (впізнавання), вправи на зображення геометричних конфігурацій (відтворення), вправи на перетворення образів геометричних конфігурацій ( оперування), вправи на конструювання нових образів геометричних конфігурацій. Вправи на дослідження властивостей геометричних об’єктів передбачають завдання просторового об’єкту за допомогою малюнка чи словесного опису.

Гунько Любов Метод векторів для розв’язування задач із геометрії [Текст] / Л. Гунько, В. Кухар // Математика в рід. шк. - 2018. - № 10. - С.15-24.

Метою дослідження є розгляд використання векторів  у різних галузях науки та мистецтва, з’ясування використання методу векторів під час розв’язування геометричних задач на площини та застосування даного методу на практиці. У роботі показано наявність векторів у фізиці та математиці, біології, комп’ютерних технологіях, геополітиці. Особливе місце належить векторам в українській культурі. Зазначено, що на сьогодні вибір теми дослідження є актуальним.

Школьний Олександр Моніторинг якості підготовки випускників до ЗНО з математики: діагностичні тести і методичні коментарі [Текст]: Частина 1) / О. Школьний, Ю. Захарійченко, Л. Захарійченко, О. Школьна // Математика в рід. шк. - 2018. - № 10. - С. 2-8.

У статті наводиться діагностичний тест, який дає змогу виявити прогалини учнів 11 класу у навчанні на початку навчального року. Завдання цього тесту стосуються лише того матеріалу, який учні опанували до 10 класу включно. Тому наводяться повні розв’язки, схеми оцінювання та методичні коментарі до завдань відкритої форми з повним поясненням. Адже у сучасних умовах актуальність моніторингу якості підготовки до ЗНО з математики українських випускників сумнівів не викликає. Особливо важливо при цьому є вчасна діагностика наявних прогалин у засвоєнні теоретичного матеріалу та під час розв’язування тестових завдань різних форм протягом усього терміну навчання в 11 класі.

Іноземні мови

Григорян Н. В. Sport in our life [Текст]: (5 form) / Н. В. Григорян // Англ. мова та література: наук.-метод. журн. - 2018. - № 28/29. - С. 35 - 38.

Описується розробка уроку формування знань, умінь та навичок з англійської мови у 5-му класі. Мета уроку: актуалізувати відомості з теми «Спорт», удосконалювати навички читання та розуміння прочитаного, засвоєння та відтворення тексту, сприяти вживанню лексики в мовленнєвій діяльності, формувати монологічне і діалогічне мовлення на основі вивченої лексики та граматики, розвивати пам’ять, мислення, творчу уяву, комунікативні здібності, спонукати учнів до розв’язання поставлених навчальних завдань, створюючи ситуації з реального життя з метою заохочення учнів висловлювати власні думки, виражаючи почуття, використовуючи життєвий досвід, виховувати відповідальність, прагнення вести здоровий спосіб життя, вміння самостійно розв’язувати поставлені завдання.

Гора Т. В. , Нездропа Л. П. Англомовні пісні як засіб соціалізації учнів в іншомовне середовище [Текст] / Т. В. Гора, Л. П. Нездропа // Англ. мова та література: наук.-метод. журн. - 2018. - № 28/29. - С. 72 - 77. - Бібліогр.: 9 назв.

У статті обґрунтовано актуальність проблеми соціалізації учнів 10-11 класів засобами англомовних пісень, наведено приклади добору відповідного пісенного матеріалу англійською мовою для опрацювання на уроках та подальшого використання.

Дорофеєва Л. Г. Сім’я [Текст]: (5 клас) / Л. Г. Дорофеєва // Англ. мова та література: наук.-метод. журн. - 2018. - № 28/29. - С. 25 - 28.

Пропонована розробка уроку має на меті систематизувати знання з теми, активізувати вживання лексичних одиниць у мовленні, вдосконалювати навички аудіювання, читання, говоріння та письма, поглибити знання учнів про сім’ю, стимулювати комунікативну мотивацію, сприяти розвитку інтелекту учнів, лексичної здогадки слухової та зорової пам’яті, розвивати навички всіх видів мовленнєвої діяльності та вміння працювати в групах.

Жубинська М. І. Моя школа [Текст]: (5 клас) / М. І. Жубинська // Англ. мова та література: наук.-метод. журн. - 2018. - № 28/29. - С. 29 - 31.

Публікація презентує конспект уроку англійської мови у 5-му класі. Його навчальна та виховна мета - вивчити нові слова з теми; вивчити вживання минулого простого часу; вивчити правила користування нетбуком; удосконалювати фонетичні навички, навички розуміння прослуханого тексту та навички монологічного та діалогічного мовлення, навички розуміння  значень слів з контексту; прищеплювати любов і пошану до своєї школи; зрозуміти важливість освіти у сучасному житті;

Піменова С. П. Сучасні методи активізації  пізнавальної діяльності учнів у контексті між культурного спілкування [Текст] / С. П. Піменова // Англ. мова та література: наук.-метод. журн. - 2018. - № 28/29. - С. 15 - 21. - Бібліогр.: 7 назв.

Важливою проблемою для педагогічної теорії та практики залишається  питання урізноманітнення навчального процесу, активізації пізнавальної діяльності учнів, розширення сфери їхніх інтересів. Одним із найважливіших компонентів викладання англійської мови стає особистісно зорієнтована взаємодія вчителя та учня. Перспективним шляхом модернізації загальної середньої освіти є впровадження інноваційних рефлексивно-предметних ігрових технологій. Пропонований матеріал розглядає такі питання: особливості навчання англійської мови в школі на сучасному етапі; методи активізації пізнавальної діяльності учнів; особливості застосування методу проектів на практиці; використання Інтернету; використання дидактичних ігор; метод «Креативні студії» (у позакласній роботі).

Предмети художньо-естетичного циклу

Безссонова І. В. Жанри симфонічної музики. Образ щастя в музиці на прикладі симфонії соль мінор В. А. Моцарта [Текст]: («Муз. мистецтво»: 6-й кл.) / І. В. Бессонова // // Мистецтво в шк.: музика, образотворче мистецтво, художня культура: наук.-метод. журн. - 2018. - № 10. - С. 4 - 6.

Пропонується методична розробка уроку, присвячена симфонічному жанру. Його мета: ознайомити учнів із поняттям «симфонія»; формувати уявлення про образи в музиці; розширювати уявлення про музичні жанри.; розвивати вміння порівнювати, аналізувати образи в музичних творах; виховувати любов до класичної музики та естетичний смак. Музичний матеріал уроку - В. Моцарт. Симфонія соль мінор; О. Шпак «Добрий маг». За типом уроку - це комбінований урок.

Данилець Л. Л. Урок-екскурсія у викладанні дисциплін художньо-естетичного циклу [Текст] / Л. Л. Данилець // Мистецтво в шк.: музика, образотворче мистецтво, художня культура: наук.-метод. журн. - 2018. - № 10. - С. 18 - 21.

Розглядаються методичні орієнтири організації та проведення нестандартного уроку - уроку-екскурсії. Урок-екскурсія належить до ілюстративного методу навчання, за якого учні практично не впливають на спостережуваний об’єкт. Зазвичай його проводять як заключний, де узагальнюють вивчений матеріал, прив’язують його до практики. Наведено урок - пішоходну екскурсію за темою «Архітектура Києва кінця ХІХ - початку ХХ століття» (для учнів 9-го, 11-го класів) та комбінований урок-екскурсія за темою «Скульптура ХХ століття» (для учнів 9-го класу).

Орлова Є. Г. Життя і творчість Джеймса Вістлера [Текст] / Є. Г. Орлова // Мистецтво в шк.: музика, образотворче мистецтво, художня культура: наук.-метод. журн. - 2018. - № 10. - С. 7 - 9.

Джеймса Вістлера багато хто вважає англійським чи американським художником, проте це не зовсім так: у США минули перші шість років життя майбутнього майстра та кілька юнацьких років. Юність і навчання пов’язані з Росією, де він здобув фундаментальні знання, а більша частина життя й творчості минули у Франції. Завдяки такій біографії Дж. Вітслер дістав  широкі можливості для творчого розвитку: торкнувшись до різних художніх шкіл та течій. Він синтезував їхні досягнення у своїй творчості, заживши заслуженої слави майстра портрета на повний зріст, видатного тоналіста, а також віртуозного майстра офорту й літографії. Пропонований матеріал може бути використаний вчителем у підготовці уроків мистецтва та образотворчого мистецтва.

Погребець Н. О. Рок-опера [Текст]: («Муз. мистецтво»: 7-й кл.) / Н. О. Погребець // Мистецтво в шк.: музика, образотворче мистецтво, художня культура: наук.-метод. журн. - 2018. - № 10. - С. 7 - 9.

Описується розробка комбінованого уроку з музичного мистецтва. Матеріали уроку ознайомлюють учнів з історією виникнення рок-опери як театрального жанру, видатними митцями в історії розвитку рок-опери, розглядають особливості жанру та зв’язок зі спорідненими сценічними жанрами, зосереджуючи увагу на відмінності рок-опери від класичних музично-театральних жанрів. Ставиться мета - розвивати вміння учнів уважно слухати рок-оперу і визначати відповідні спільні  та відмінні риси від класичних музично-театральних жанрів; розвивати аналітичні навички під час аналізування засобів Музиної виразності; удосконалювати вокально-хорові навички. Музичний матеріал уроку - рок-опера Е. Ллойда Веббера «Ісус Христос - суперзірка», романс «Я тебя никогда не забуду» (муз. О. Рибникова, сл. А. Вознесенського) з рок-опери  О. Рибникова «Юнона та Авось», рок-опера  Г. Татарченка «Біла ворона».

Погребець Н. О. Ігрова діяльність на уроках музичного мистецтва - основа розвитку творчих здібностей дітей [Текст] / Н. О. Погребець // Мистецтво в шк.: музика, образотворче мистецтво, художня культура: наук.-метод. журн. - 2018. - № 10. - С. 34 - 38. - Бібліогр.: 6 назв.

У статті описується досвід використання музично-дидактичних ігор на уроках музичного мистецтва, які охоплюють різні види музичної діяльності та сприяють формуванню музично-творчих здібностей, розвитку творчості дітей, формуванню творчої індивідуальності. Окремо розглядається питання проблемно-моденюючим іграм на уроках музичного мистецтв: пропонуються варіанти створення музичних супроводів до казок, оповідань, картин.

Шевченко Г. В. Професії у кінематографі [Текст]: («Мистецтво»: 9-й кл. ) / Г. В. Шевченко // Мистецтво в шк.: музика, образотворче мистецтво, художня культура: наук.-метод. журн. - 2018. - № 10. - С. 10 - 13.

Пропонується розробка уроку засвоєння нових знань з мистецтва (9-й клас). Його мета (навчальна, розвивальна, виховна): розглянути розмаїття професій у кінематографі та визначити їхні особливості: ознайомити учнів із видатними представниками цих професій: режисерами, акторами, художниками-постановниками, кіно композиторами, кінооператорами та ін.; розширювати знання про кінематограф; розвивати вміння працювати в групах; виховувати відповідальність за особистий і колективний результат, розуміння значущості мистецтва для суспільного розвитку, виховувати інтерес до кіномистецтва.

Підготували бібліографи: Ковпак В. О., Северин О. П., Туркало О. М.

 

Немає коментарів