8192 mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead /home/osnovalvivua/public_html/core/DB/Database.php 13 Основа - Педагогічний часопис Львівщини
Logo

ПЕДАГОГІЧНИЙ ЧАСОПИС ЛЬВІВЩИНИ

Logo2
search_left


«Вчителеві-предметнику»: анотовані інформаційні огляди періодики Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки

Опубліковано: Понеділок, 27 серпня 

min
max

Учителеві-предметнику

(тижнева оглядова інформація літератури  20-26 серпня 2018 р.)

«З питань методики викладання навчальних предметів у школі»

Зарубіжна література

Артемчук, Валентина. Ернест Сетон-Томпсон «Маленькі дикуни». Урок позакласного читання [Текст] : 6-й клас / В. Артемчук // Зарубіжна і література. – 2018. – № 7  (791). – С. 23–29. - Бібліогр.: 4 назви.

На шпальтах спеціалізованої газети опубліковано розробку уроку позакласного читання (урок-подорож). Цільові аспекти навчального заходу: дослідити основні етапи життя і творчості Е. Сетона-Томпсона, історію написання вказаної повісті; розвиток зв’язного мовлення, критичного мислення, навичок пошукової діяльності, уміння відповідати на запитання; формування ціннісних орієнтацій, та ін. Під час уроку-подорожі заплановано кілька методичних зупинок під назвами: «Біографічна», «Історична», «Занурення», «Спілкування», «Разом цікавіше».

Журило, Ірина. 6 технологій. Стратегія компетентнісного підходу [Текст] / І. Журило // Зарубіжна і література. – 2018. – № 7  (791). – С. 30–61. - Бібліогр.: 7 назв.

Активне використання освітніх технологій, зокрема в рамках реалізації компетентнісного підходу, формує підґрунтя для розвитку навичок практичного застосування вмінь та знань, різних типів мислення (творчого, логічного, інтегрального, критичного, та ін.), для поступу різних життєвих сфер (творчої, інтелектуальної, емоційної) школярів тощо. Насамперед ідеться про методи, що їх розкриває панорама сучасних педагогічних та інформаційних технологій, як-от: інтерактивна технологія, технологія зустрічних зусиль, технологія проблемного навчання, проектно-діяльнісна технологія, технологія розвитку критичного мислення, ігрова технологія тощо. Кожна із зазначених технологій знайшла змістове відображення у цій статті із розглядом основних проблемних домінант: розкрито дефініцію,  основні принципи й методичну базу (основні прийоми та методи), подано мету й завдання, технологічну карту, охарактеризовано об’єкти та суб’єкти технологій; теоретичний матеріал проілюстровано фрагментами окремих уроків із конкретними прикладами застосування.  

 Солодовнікова, Світлана. Альбер Камю. «Чума». Життєвий і творчий шлях письменника, його філософські й естетичні погляди [Текст] / С. Солодовнікова // Зарубіжна і література. – 2018. – № 7  (791). – С. 62–72. - Бібліогр.: 9 назв.

Увазі педагогів-словесників подано розробку навчального заходу (урок вивчення нового матеріалу) із зарубіжної літератури. Метою уроку є: ознайомлення школярів із життєвим і творчим шляхом видатного письменника Альбера Камю; розвиток навичок роботи з біографічним матеріалом, сприймання навчального матеріалу; розвиток уміння висловлювати власні думки та обґрунтовувати їх; формування асоціативних уявлень про кольори; виховання моральних компетентностей та інтересу до літератури екзистенціалізму. Під час підготовки до навчального заходу школярі отримують випереджальне завдання, що реалізується в повідомленнях й мультимедійних презентаціях, теми яких (усього - чотири) представлено в конспекті уроку.

Математика

Методичні рекомендації щодо викладання математики у 2018/2019 навчальному році [Текст]: додаток до листа МОН України від 03.07.2018 р. № 1/9-415 // Математика в шк. України. - 2018. - № 22-24. - С. 4-6.

Відповідно до постанови Кабміну України від 23.11 №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» та Типових навчальних планів для ІІІ ступеня закладів загальної середньої освіти у 2018/2019 навчальному році 10 класи вивчатимуть математику на рівні стандарту (3 год. на тиждень) або на профільному рівні (9 год. на тиждень). Курс математики покликаний не лише для розвитку математичної компетентності, а й інших ключових компетентностей. Значна увага приділяється вивченню наскрізних ліній, які є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів.

Свєтлова Т. В. Сучасний урок математики компетентнісного спрямування [Текст] / Т. В. Свєтлова // Математика в шк. України. - 2018. - № 22-24. - С. 7-32.

Одним із чинників оновлення змісту освіти є впровадження компетентнісного підходу до організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти. Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності а також практична його спрямованість. Реалізація компетентнісного підходу передбачає застосування проектних технологій на уроках математики: виконання школярами різноманітних творчих, практичних завдань та проектів, тематика яких розроблена відповідно до їх індивідуальних та вікових особливостей.

Старова О. О. Орієнтовний календарно-тематичних план вивчення математики в 5-8 класах [Текст] / О. О. Старова // Математика в шк. України. - 2018. - № 22-24. - С. 32-44.

Пропонований календарно-тематичний план складений згідно навчальної програми з математики та затверджено Наказом МОН України від 07.06.2017 р. У 5 та 6 класах пропонується вивчати предмет 140 год. 4 год. на тиждень, резерв - 40 год.; у 7 класі алгебра та геометрія вивчається по 70 год. 2 год. на тиждень, резерв - 12 год. та 20 год. відповідно; у 8 класі алгебра та геометрія - по 70 год.  2 год. на тиждень, резерв - 20 год. та 12 год. відповідно. 

Немає коментарів