8192 mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead /home/osnovalvivua/public_html/core/DB/Database.php 13 Основа - Педагогічний часопис Львівщини
Logo

ПЕДАГОГІЧНИЙ ЧАСОПИС ЛЬВІВЩИНИ

Logo2
search_left


«Вчителеві-предметнику»: анотовані інформаційні огляди періодики Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки

Опубліковано: Вівторок, 24 липня 

min
max

Учителеві-предметнику

(тижнева оглядова інформація літератури 16 - 22 липня 2018 р.)

«З питань методики викладання навчальних предметів у школі»

Українська мова та література

Бутурлим, Тетяна. Літературна відеохвилинка як жанр сучасного відеомистецтва [Текст] / Т. Бутурлим // Дивослово. - 2018. - N 6. - С. 8-12. - Бібліогр.: 23 назви.

У науковій розвідці подано обґрунтування дефініції «літературна відеохвилинка» в лінгводидактичному та соціолінгвістичному контекстах. Презентовано системний огляд онлайн-відеоуроків з курсу української літератури, які класифіковано за інтернет-платформами («EdEra», «Поза школою», «Освіта-Онлайн», «ТРК Акцент», онлайн-школа «Альтернатива», канали «Знання Онлайн» та «ProstoZNO», освітній портал «Педагогічна преса»), де розміщено відповідні матеріали.

Дзюрак, Оксана. Роздуми про сенс людського життя у світлі творчості Василя Стуса [Текст] : 11 клас / О. Дзюрак // Дивослово. - 2018. - N 6. - С. 16-19.

У матеріалах вміщено план-конспект уроку української літератури для 11-го класу. Навчальні матеріали про життя і творчість Василя Стуса презентовано школярам як підґрунтя для міркувань про сенс людського життя загалом і власний життєвий вибір зокрема. На уроці застосовуються інтерактивні технології. Серед методів і прийомів навчання можна відзначити такі як: інтерактивна вправа «Незакінчене речення», інсценівка, проблемне читання, ґронування тощо.

Кучеренко, Ірина. Технологічний аспект вивчення української мови [Текст] / І. Кучеренко // Дивослово. - 2018. - N 6. - С. 2-7. - Бібліогр.: 16 назв.

У наукових матеріалах розкрито сутність і специфіку дефініцій «освітня технологія», «технологія навчання», «технологія уроку української мови», «технологічний підхід», «педагогічна технологія». Розглянуто  поняття «методика», «технологія», «суб’єктний чинник» і «рефлексія». Висвітлено основні етапи (усього п’ять) й функції технології сучасного уроку української мови. 

Хрящевська, Надія. Систематизація вивченого про дієслово [Текст] / Н. Хрящевська // Дивослово. - 2018. - N 6. - С. 13-15.

У статті представлено розробку навчального заходу (урок узагальнення і систематизації знань) з української мови з теми «Дієслово». Педагогу-словеснику пропонується широкий спектр пов’язаних з проведенням уроку методів, прийомів і форм роботи, серед яких: розподільний диктант, диктант з обґрунтуванням, творче конструювання, піраміда-кросворд, дослідження-узагальнення, робота з текстом, мовна вікторина хвилинка релаксації, фізкультхвилинка-розминка. Під час навчального заходу застосовуються мультимедійні матеріали, зокрема, презентація й відеоролик.

Хімія

Батіг Олена та ін. На допомогу вчителю [Текст]: дидактич. комплекс вправ із хімії: 9-й кл. / О. Батіг та ін. // Хімія: газ. для вчителів хімії. - 2018. - № 6 (810), черв. - С. 5 - 65.

Методична розробка є результатом співпраці вчителів хімії Сокальського району в динамічній творчій групі  протягом 2017-2018 навчального року та призначена для навчання практичної допомоги  вчителям хімії під час підготовки та проведення уроків згідно з новою программою курсу хімії для 9-го классу. Пропонуються дидактичні матеріали для І семестру. Усі завдання складено за сучасними методичними вимогами з використанням різних методів навчання та форм проведення уроків. З інтерактивних методів навчання використано вправи «дешифрувальник», «кольорова стрічка», гра «Вірю - не вірю», групова робота тощо.

Вороненко Тетяна. Наскрізні змістові лінії в курсі хімії основної школи. «Екологічна безпека і сталий розвиток» [Текст] / Т. Вороненко // Біологія і хімія в рідній шк. - 2018. - № 3. - С. 12 - 17.

Компетентнісний потенціал курсів хімії та інших предметів інтегрується в чотирьох наскрізних змістових лініях. Однією з них є «Екологічна безпека і сталий розвиток». У статті розглядається питання, як можна пов'язати зміст шкільного курсу хімії з екологією.

Лашевська Ганна. Про компетентнісно орієнтовані тестові завдання в навчальному експерименті ужиткового спрямування [Текст] / Г. Лашевська // Біологія і хімія в рідній шк. - 2018. - № 3. - С. 18 - 20. - Бібліогр.: 8 назв.

Орієнтація на формування ключових компетентностей потребує не лише зміни стратегії та технології навчання, а й способів оцінювання освітніх результатів - як внутрішніх, так і зовнішніх. У статті розкриваються методичні можливості поєднання компетентнісно орієнтованих тестових завдань з навчальним хімічним експериментом ужиткового спрямування. Розглядаються приклади тестових завань, ключем відповіді до них є цифра або літера. За допомогою першого з наведених завдань можна контролювати розуміння учнями суьттєвої ознаки хімічних реакцій - перетворення одних речовин на інші, за допомогою другого - уміння застосовувати знання про фізичні властивості речовин для виділення їх із суміші.

Біологія

Данилюк О. М. та ін. Біологія як основа біотехнології та медицини. 9 клас [Текст] / О. М. Данилюк О. М., Т. М. Підлісна , Л. Й. Черватюк, Л. П. Гончар, Т, П. Тетянко // Біологія: наук.-метод. журн. - 2018. - № 16-18. - С. 34-65.

Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти визначає необхідність формування в учнів бвологічних знань з урахуванням сучасних досягнень науки. Одним із напрямків  науково-технічного прогрессу є бурхливий розвиток біотехнології, знання про які є актуальними, а формування їх у школярів є нагальною потребою сьогодення. Пропонована розробка стане у нагоді вчителям природничих дисциплін, допоможе їм підготуватися до проведення сучасних уроків, орієнтованих на формування наукового світогляду учнів. Зібраний матеріал буде цікавим  як для молодих учителів біології, так і для педагогів з досвідом роботи.

Коршевнюк Тетяна. Наскрізні змістові лінії в курсі біології основної школи. «Громадянська відповідальність» [Текст] / Т. Коршевнюк // Біологія і хімія в рідній шк. - 2018. - № 3. - С. 9 - 12.

До переліку ключових компетентностей, формування яких визначено результатом навчання біології учнів закладів загальної середньої освіти, входять соціальна і громадянська компетентності. Орієнтиром в їх формуванні є наскрізна змістова лінія «Громадянська відповідальність». У статті подається таблиця, укладена за результатами аналізу оновленої програми (6-9 класи), яка ознайомить із місцем цієї наскрізної змістової лінії у навчальних темах біології. Наводяться приклади , які слугують для вчителів орієнтиром у розроблені завдань, доборі матеріалів для реалізації наскрізної змістової лінії «Громадянська відповідальність».

Мозгова Надія. Діаграма Венна [Текст]: ще один прийом розвитку критич. мислення / Н. Мозгова // Біологія: газ. для вчителів біології та природознавства. - 2018. - № 12(840), черв. - С. 33 - 41.

Під час викладання навчального матеріалу з біології відповідно до нових программ, а саме курсу «Біологія тварин», можна успішно використовувати різноманітні прийоми технології розвитку критичного мислення. Одним із таких прийомів є діаграма Венна. Метою її використання є формування вміння учнів здійснювати порівняльний аналіз об'єктів, явищ, ознак, процесів, формування потреби свідомого засвоєння знань, критичного мислення. Стаття ознайомлює з визначенням та  історією цієї технології. Описується методика використання діаграми Венна.

Никитченко Г. В. Розвиток пізнавальних здібностей учнів шляхом поєднання індивідуальних і групових форм навчання на уроках біології [Текст] / Г. В. Никитченко // Біологія: наук.-метод. журн. - 2018. - № 19-21. - С. 5 - 24. - Бібліогр.: 13 назв.

Створення умов для розвитку пізнавального інтересу учнів на уроках біології шляхом використання індивідуальних  та групових форм навчання є актуальним у викладанні шкільного курсу біології. У статті описується характеристика індивідуальних та групових форм навчання. Розглядаються індивідуальні форми навчання  у компетентнісному підході викладання біології, що має на меті застосування компетентнісного підходу, надає можливість ефективніше формувати життєві та предметні компетентності учнів. Подаються розробки уроків із використанням поєднання групових та індивідуальних форм навчання.

Шкрябинець Інна, Лиходієвська Ольга. Квест-проекти з біології [Текст]: використання квест-технології в проектній діяльності / І. Шкрябинець, О. Лиходієвська // Біологія: газ. для вчителів біології та природознавства. - 2018. - № 12(840), черв. - С. 12 - 17.

Сучасний зміст освіти та закономірності навчання загалом вимагають від учителя застосування сучасних технологій навчання. Квест-технології  - це ігрова форма пошуку необхідної інформації, що дає змогу зробити навчання цікавим і змістовним. До того ж квест-технології можна вдало та успішно інтегрувати з іншими видами освітньої діяльності, наприклад, проектною. У статті подаються різні визначення квесту як навчальної технології, та їх характеристика, види завдань для веб-квестів, їх структура. Описується педагогічний досвід використання веб-квесів у проектній діяльності з біології.

Підготували бібліографи Ковпак В. О., Северин О. П.

Немає коментарів