Logo

ПЕДАГОГІЧНИЙ ЧАСОПИС ЛЬВІВЩИНИ

Logo2
search_left


«Вчителеві-предметнику»: анотовані інформаційні огляди періодики Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки

Опубліковано: Понеділок, 12 лютого 

min
max

Учителеві-предметнику

тижнева оглядова інформація літератури (12-18 лют.  2018 р.)

«З питань методики викладання навчальних предметів в школі»

Українська мова та література

Баняс С. М. Остап Вишня «Моя автобіографія» [Текст] : 11 клас / С. М. Баняс // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2018. – № 1-2. – С. 36-41.

У статті подано план-конспект уроку української мови на тему: Остап Вишня. Лікар людських душ. Нелегка доля майстра української гумористичної прози. Усмішки. «Моя автобіографія». Упродовж навчального заходу можуть бути застосовані такі методи і форми роботи як літературна хвилинка, робота з епіграфом, вправа «Мікрофон», узагальнювальна бесіда та ін. Типологічно презентований навчальний захід є уроком вивчення нового матеріалу. 

Бортик С. П. Іменник: загальне значення, морфологічні ознаки. Узагальнення й систематизація знань з теми [Текст] : бінарний урок-випробування: 6 клас / С. П. Бортник // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2018. – № 1-2. – С. 16-23.

Представлено розробку бінарного уроку (українська мова; інформатика) для 6-го класу. Типологічно навчальний захід є уроком узагальнення й систематизації знань, умінь і навичок школярів. Метою уроку є: повторити, узагальнити й поглибити знання учнів про іменник як частину мови, учити правильно використовувати іменники в мовленні; розвивати у школярів навички зв’язного мовлення, мислення, творчі здібності, ровивати пам'ять, логічне мислення; виховувати в учнів позитивне ставлення до української мови та заохочувати до її вивчення.

Качуровська О. Г. Проектні технології у формуванні ключових компетентностей школяра [Текст] : / О. Г. Качуровська // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2018. – № 1-2. – С. 5-9. - Бібліогр.: 8 назв.

У статті розглядається важливий і необхідний методичний компонент сучасної шкільної освіти - проектна діяльність (проектні технології). Зокрема розкривається поняття «проектна технологія», подаються відомості щодо виникнення цього явища, висвітлюються цільові засади (основна мета), теоретична складова методу проектів, а також розглядаються (деталізовано) етапи  (усього - шість) роботи над проектом, характеризуються функції педагога щодо організації навчального проектування. Текст статті довершує таблиця із даними про орієнтовні назви та види проектів (під час освоєння шкільного курсу з української літератури), а також психолого-педагогічними особливостями вікової категорії для різних класів (5-11 ті кл.).

Посилаєва Т. В. Фразеологізми у нашому мовленні [Текст] : урок-гра: 6 клас / Т. В. Посилаєва // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2018. – № 1-2. – С. 24-25. - Бібліогр.: 3 назви.

Автор матеріалів представляє розробку навчального заходу (урок-гра) з української мови. Навчальний захід покликаний допомогти школярам з’ясувати роль фразеологізмів у мовленні, поповнювати активний словниковий запас школярів, розвивати творчі здібності і зв’язне мовлення учнів. Етап застосування учнями знань і вмінь у нестандартних ситуаціях охоплює (у межах урока-гри) 10 (десять) турів, кожен з яких має власні назву, завдання і функції.

Фізика

Гаркуша Олена Електричний струм. Закон Ома [Текст] / О. Гаркуша // Фізика. - 2018. - № 1. - С. 16-48.

Матеріал статті складено відповідно до вимог чинної програми з фізики та нового підручника для 8-го класу. Матеріал містить детальні розробки уроків, у яких розкрито зміст навчального матеріалу, вміщено матеріали для мотивації навчальної діяльності, зазначено основні структурні елементи й дидактичну мету уроку, цікаву інформацію про практичне застосування фізики, передбачено різноманітні форми й метоли роботи з класом. Для різних етапів уроку вміщено запитання для фронтального опитування, завдання для колективного виконання та індивідуальні роботи, задачі за готовими рисунками тощо. У розроблених уроках особлива увага приділяється оптимальному поєднанню теоретичного та експериментальному викладу матеріалу, при чому перевага надається останньому.

Головата Віра Прогулянка з Паскалем [Текст]: тиск твердих тіл, рідин і газів. 8-й клас / В. Головата // Фізика. - 2018. - № 1. - С. 16-48.

Автор представляє розробку уроку, дидактично метою якого є: закріпити в учнів поняття тиску твердих тіл, рідин і газів та його залежність від площі поверхні для твердих тіл і від глибини занурення та густини речовини для рідин; закріпити закон Паскаля; формувати вміння пояснювати існування тиску в рідинах і газах на основі молекулярно-кінетичних уявлень. У ході уроку учні виконують цікаві інтерактивні вправи на персональних картках. У кінці уроку учні зіставляють мету уроку з отриманими результатами, виявляють рівень засвоєння фактів, законів з вивченої теми.

Тибольчук Людмила Механічні коливання [Текст]: поширення механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні й поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Швидкість поширення хвиль. 10-й клас / Л. Тибольчук // Фізика. - 2018. - № 1. - С.48-31.

Матеріал статті представляє розробку уроку про механічні коливання як один із видів механічного руху. Найпростішими механічними коливаннями є так звані гармонічні коливання. Дидактичною метою уроку є: формувати уявлення учнів про механічні хвилі, про хвильовий рух як процес поширення коливань у просторі з плином часу; вивчити механізм утворення поперечних і поздовжніх хвиль; пояснити учням, як визначається довжина хвилі та швидкість її поширення. У розробці уроку передбачено виконання трьох дослідів. Для закріплення матеріалу уроку пропонується розв’язування задач.

Біологія

Захарук Л. Г. Будова нервової системи. Центральна і периферична нервова система людини [Текст] / Л. Г. Захарук // Біологія: наук.-метод. журн. - 2018. - № 3. - С. 22 - 29.

Пропонується розробка сучасного уроку біології. Його навчальна мета: ознайомити учнів з нервовою системою людини; розкрити значення центральної та периферичної нервової системи для забезпечення взаємозв’язку між органами та узгодження функцій організму зі змінами довкілля; поглибити знання про будову і функції нейрона, нервової тканини, рефлекси і рефлекторну дугу. В процесі проведення уроку в учнів формуються такі компетентності: спілкування державною мовою, спілкування іноземною мовою, основні компетентності у природничих науках і технологіях, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, соціальна та громадська компетентності, екологічна грамотність і здорове життя. За типом уроку - це урок засвоєння нових знань (за В. О. Онищуком). На уроці учитель використовує такі методи навчання: у рамках пояснювально-ілюстративного: бесіда, розповідь, демонстрація слайдів презентації; у рамках частково-пошукового: робота з роздавальним матеріалом, виконання завдань, вправ; у рамках репродуктивного: розв’язування вправ. Зміст уроку складають такі міжпредметні зв’язки: українська мова, англійська мова, основи здоров’я.

Колісник Н. М. Поняття екологічної системи. Біогеоценоз як елементарна екосистема. Перетворення енергії в біогеоценозах [Текст] / Н. М. Колісник // Біологія: наук.-метод. журн. - 2018. - № 3. - С. 30-39. - Бібліогр.: 7 назв.

Описується конспект сучасного уроку біології. Тип уроку  за основною дидактичною метою - урок узагальнення й систематизації знань; удосконалення знань, умінь і навичок. Урок проводиться у традиційній формі з елементами нетрадиційних прийомів педагогічної техніки. В арсеналі учителя такі методи навчання - частково-пошуковий, репродуктивний, пояснювально-ілюстративний, самостійна робота учнів із навчальним матеріалом, практика під керівництвом учителя, елементи інтерактивного навчання. Форми роботи на уроці - індивідуальна, фронтальна, парна. В ході уроку учитель використовує такі прийоми: створення проблемної ситуації, пояснення, слухання, читання, бесіда, вправа, узагальнення, установлення причинно-наслідкових зв’язків. Концепція уроку: життя біогеоценозу тісно пов’язане з перетворенням енергії, основним джерелом якої на Землі є Сонце, перенесення речовин і енергії по ланцюгах харчування підпорядковується правилу екологічної піраміди.

Круш Л. М. Проект «Рослини-мандрівники» [Текст]: 6 кл. / Л. М. Круш // Біологія: наук.-метод. журн. - 2018. - № 3. - С. 11 - 21.

Описаний проект знайомить з рослинами, які були завезені в наші широти з інших країн, показує шляхи потрапляння рослин-переселенців, розкриває їхні біологічні особливості та показує наскільки вони пристосувалися у відповідних природних середовищах. Матеріали проекту також визначають яку користь чи шкоду ці рослини завдають природі і людині. Метою проекту є також розвивати критичне мислення, вміння користуватися отриманими знаннями, робити висновки

Мартинюк Г. М. Формування світогляду школяра засобами біології [Текст] / Г. М. Мартинюк // Біологія: наук.-метод. журн. - 2018. - № 3. - С. 4 - 10.

Світогляд - це сума всіх наукових знань, уявлень, поглядів , а їх максимальне узагальнення. Він має певну структуру: знання, погляди, переконання, принципи та ідеали. Роль біології як однієї з провідних наук про природу у формуванні світогляду учнів величезна: власне, на це й спрямовані зміст шкільного предмета, а також методи, форми й способи його вивчення. Такі питання розглядаються у пропонованій статті.

Географія

Географія: регіони та країни [Текст]: навч. програма з географії для 10 кл.: рівень стандарту: затверджено МОН України. Наказ від 23.10.2017 № 1407 // Географія та економіка в рідній шк.: наук.-метод. журн. - 1018. - № 1. - С. 4 - 12.

Навчальна програма з географії для 10 класу розроблена на основі положень Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, згідно з яким шкільна географічна освіта є складовою освітньої галузі «Природознавство». Загальноосвітня цінність географії полягає у формуванні світоглядного розуміння природи Землі, її географічної оболонки як природного та природно-техногенного середовища, у якому живе людина. Курс географії в 10 класі «Географія: регіони та країни» спрямований на формування в учнів знань про особливості населення й просторової організації господарської діяльності у регіонах, субрегіонах світу та окремих країнах, умінь орієнтуватися у світових та регіональних соціально-економічних, суспільно-політичних, економічних процесах.

Грома В. Д. Ендогенні процеси у Європі [Текст]: (на прикладі території Італії) / В. Д. Грома // Географія та економіка в рідній шк.: наук.-метод. журн. - 1018. - № 1. - С. 25 - 29. - Бібліогр.: 12 назв.

Початок 21 ст. виявився досить неспокійним з точки зору формування земної кори в Європі, зокрема в районі Апеннінського півострова. Так, тільки протягом періоду з 01.02.2001 до 20.06.2017 в Італії зафіксовано 27 поштовхів з магнітурою вище 5 балів за шкалою Ріхтера, 10 з них локалізовані у центральній частині країни між 42,6 - 43 пн. ш. і 13,1 - 13,4 сх. д. Саме до цієїгрупипоштовхів і належать найпотужніші, що відбулися 30 жовтня 2014 р. (магніт ура 6,4 бала, епіцентр поблизу міста Норча, 295 загиблих). Описані матеріали можуть бути використані у підготовці уроків географії.

Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р. Контрольні роботи для математичного оцінювання навчальних досягнень школярів з географії у 8-9 класах [Текст] / С. Г. Копернік, Р. Р. Коваленко // Географія та економіка в рідній шк.: наук.-метод. журн. - 1018. - № 1. - С. 13 - 24. - Бібліогр.: 7 назв.

З метою завчасної підготовки школярів до письмових випробувань у 9 та 11 класах у форматі зовнішнього незалежного оцінювання з географії у центрах якості освіти необхідно розробляти й впроваджувати в практику загальноосвітньої школи комплексні контрольні роботи, що містять систему подібних видів завдань. Це дасть учням змогу заздалегідь підготуватися до проведення ЗНО з географії, навчитися правильно розв’язувати і оформлювати аналогічні за типом завдання. Контрольні роботи для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів з географії не є обов’язковими  для виконання, а використовуються на розсуд учителя. У статті подається розроблена система завдань для проведення підсумкових контрольних робіт з географії у 6-10 класах, до яких включено тестові завдання різних рівнів, теоретичні запитання, що потребують стислої відповіді, завдання з контурною картою, географічні задачі.

Матеріали підготували Ковпак В. О., Северин О. П., Туркало О. М.

Немає коментарів