8192 mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead /home/osnovalvivua/public_html/core/DB/Database.php 13 Основа - Педагогічний часопис Львівщини
Logo

ПЕДАГОГІЧНИЙ ЧАСОПИС ЛЬВІВЩИНИ

Logo2
search_left


ПОЛОЖЕННЯ про учнiвське самоврядування в загальноосвiтнiй школi

Опубліковано: Понеділок, 30 листопада 

min
max

На даному етапi розвитку суспільства, школа, Учнiвська рада школи покликанi забезпечувати мiцний зв’язок вивчення основ наук, формувати в учнiв свiтогляд, мораль, готувати їх до працi, свiдомого вибору професiї, розвивати громадську активнiсть, органiзаторськi здiбностi i творчу самодiяльнiсть школярiв. Одним iз важливих засобiв i методiв розв’язання цих завдань є учнiвське самоврядування, яке забезпечує участь всiх школярiв в управлiннi справами колективу свого класу й школи. З цiєю метою на основi цього Положення створюються i дiють Ради школи.

1. Загальнi положення

 1. Учнiвська Рада школи с виконавчим органом учнiвського самоврядування в школi, який покликаний активно сприяти створенню згуртованого колективу як дiйового засобу морального виховання особистостi, формуванню в учнiв свiдомого й вiдповiдального ставлення до своїх прав i обов’язкiв.
 2. Учнiвська Рада у загальноосвiтнiй школi обирається на початку навчального року строком на один рiк вiдкритим голосуванням на загальних учнiвських зборах учнiв 5-11 класiв або на учнiвськiй конференцiї.
 3. Загальнi учнiвськi збори (учнiвська конференцiя) проводиться не рiдше як 1 раз протягом навчального року.
 4. До Учнiвської Ради школи обираються найактивнiшi, встигаючi, дисциплiнованi учнi 5-11 класiв, якi користуються серед своїх товаришiв авторитетом i довiр’ям.

2. Завдання i змiст роботи Учнiвської Ради школи

 1. Основне завдання Ради школи всебiчно сприяти керiвництву школи, педагогiчному колективу. Учнiвська Рада школи бере активну участь в органiзацiї трудового виховання i профорiєнтацiї, позаурочної виховної роботи, розвитку самообслуговування i виробленнi в учнiв бережливого ставлення до шкiльної власностi, у вихованні свiдомої дисциплiни i культури поведiнки школярiв.
 2. Рада школи органiзовує облiк вiдвiдування навчальних занять, бореться з прогулами та спiзненнями на уроки; допомагає вчителям в обладнання навчальних кабiнетiв, в органiзацiї взаємодопомоги в навчаннi, пiдготовцi та проведеннi олiмпiад, конкурсiв, вечорiв з навчальних предметiв.
 3. Рада школи органiзовує самообслуговування: прибирання класiв, кабiнетiв та iнших примiщень школи, впорядкування шкiльної території, забезпечує участь школярiв у ремонтi меблiв, обладнання, пiдручникiв та iнших посiбникiв, а в канiкулярний час — i в проведеннi поточного ремонту школи; веде облiк зберiгання обладнання класних кiмнат i кабiнетiв.
 4.  Рада школи сприяє вихованню свiдомої дисциплiни i культури поведiнки учнiв у школi i поза нею, виконання всiма школярами Правил для учнiв, Правил внутрiшнього розпорядку школи, контролює зовнiшнiй вигляд учнiв, органiзовує вiдпочинок школярiв пiд час перерв, бере участь в обговореннi оцiнок поведiнки учнiв.

3. Органiзація роботи Ради школи

 1. З числа своїх членiв на загальношкiльних зборах обирає голову, який, як правило, є членом Учнiвської Ради школи, секретаря.
 2. Голова Ради школи органiзовує роботу Ради школи.
 3. Секретар органiзовує контроль за виконанням рiшень Ради школи, веде протоколи його засiдань i виступає з повiдомленнями про виконання рiшень.
 4. Вiдповiдно до основного змiсту роботи Ради школи створює ланки: навчальна, культмасова, спортмасова, господарська, дисциплiни.
 5. Засiдання Ради школи проводиться 1 раз на семестр. У мiру потреби на засiдання Ради школи запрошуються голови класiв, не обранi до складу Ради школи.
 6. Рада школи налагоджує чергування по школі i в класах.

4. Учнiвська Рада школи i класнi колективи

 1. Зв’язок Ради школи з класними колективами здiйснюється через голiв класiв, якi обираються на класних учнівських зборах.
 2. Класнi збори — колективний орган учнiвського самоврядування в класi — проводяться 1 раз на чверть; рада класу 1 раз на мiсяць; ланки — 1 раз на тиждень.
 3. Класнi збори приймають рiшення з питань класного колективу, заслуховують iнформацiю про рiшення Учнiвської Ради школи, накреслюють конкретнi заходи щодо виконання цих рiшень, беруть участь в обговореннi оцiнок поведiнки учнiв класу.
 4. Рада класу органiзовує роботу учнiв класу для виконання рiшень Ради школи i класних зборiв, роботу чергових у класi.

5. Педагогiчний колектив i Учнiвська Рада школи

 1. Педагогiчний колектив спрямовує роботу Учнівської Ради школи на згуртування шкiльного i класних колективiв, розвиток громадської активностi та iнiцiативи учнiв.
 2. Класний керiвник разом з радою класу, ланками спрямовує роботу класних зборiв.

Немає коментарів